X
Dodávka : Vyberte prosím adresu
Země  
  
  
Cart Loading

Podmínky ochrany osobních údajů

společnosti TIENS (Czech Republic) s.r.o.

 

1. Název a adresa odpovědné osoby

Odpovědnou osobou ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a dalších národních zákonů o ochraně údajů platných v jednotlivých členských státech, stejně jako ostatních nařízení o ochraně údajů je:

společnost TIENS (Czech Republic) s.r.o., se sídlem Praha 3, Chrudimská 2526/2a, PSČ 13000, identifikační číslo: 27397556, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 109869 . Telefon 224 237 601.

Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese http://b2c.cz.tiens.com .

 

               2. Informace o shromažďování osobních údajů

(1) V následujícím textu informujeme o shromažďování osobních údajů při používání našich internetových stránek. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, např. jméno, adresa, e-mailové adresy a chování uživatel.

(2) Pokud nás kontaktujete e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře či sociálních médií, je nezbytné, abychom údaje, které nám poskytnete (vaše e-mailová adresa, případně vaše jméno a telefonní číslo), uložili pro potřeby odpovědi na vaše požadavky. Právním základem pro zpracování údajů je náš oprávněný zájem reagovat na váš požadavek, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Pokud nás kontaktujete za účelem uzavření smlouvy, dalším právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. (b) nařízení GDPR.

Údaje získané v této souvislosti mažeme, jakmile je již dále nepotřebujeme, zejména po zpracování požadavku, případně omezujeme zpracování, pokud existují zákonné lhůty pro povinnost uchovávání údajů.

(3) Pokud některé z námi nabízených služeb poskytujeme prostřednictvím externích smluvních partnerů nebo pokud bychom měli zájem využívat vaše údaje pro marketingové účely, budeme vás o příslušných procesech detailně informovat níže. Rovněž upřesníme stanovená kritéria pro lhůty uchovávání údajů.

              

               3 Vaše práva

(1) V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte vůči nám následující práva:

                              Právo na přístup

                              Právo na opravu

                              Právo na omezení zpracování

                              Právo vznést námitku proti zpracování

                              Právo na přenositelnost

(2) Rovněž máte právo na stížnost v souvislosti s naším zpracováním vašich osobních údajů u příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů.

               4. Shromažďování osobních údajů při návštěvě naší internetové stránky

(1) Použijete-li naši internetovou stránku pouze pro informační účely, tzn. neprovedete registraci ani nám jinak neposkytnete svoje údaje, shromažďujeme pouze ty osobní údaje, které našemu serveru poskytne váš prohlížeč. Při vaší návštěvě naší internetové stránky shromažďujeme následující údaje, které jsou technicky nezbytné pro zobrazení naší internetové stránky a garantování stability a zabezpečení (v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. (f) nařízení GDPR):

Shromažďujeme následující údaje:

                              IP adresa (anonymizovaná)

                              Datum a čas požadavku

                              Rozdíl časového pásma vůči greenwichskému střednímu času (GMT)

                              Obsah požadavku (konkrétní stránka)

                              Stav přístupu/stavový kód protokolu HTTP

                              Objem přenášených dat, samostatně pro každý případ

                              Internetová stránka, ze které požadavek pochází

                              Prohlížeč

                              Jazyk a verze prohlížeče

(2) Tyto údaje budou vymazány, jakmile již nebudou nutné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. V případě shromažďování údajů pro zobrazení internetové stránky se tak stane v okamžiku ukončení příslušné relace.

Pokud jsou data uložena v protokolových souborech, dojde k jejich výmazu nejpozději po sedmi dnech. Dobu uložení je možno prodloužit. V tom případě jsou smazány či odstraněny IP adresy uživatelů, aby nebylo nadále možné přiřazovat je k příslušným klientům.

 

               5. Používání souborů cookies

(1) Kromě výše uvedených údajů jsou ve vašem počítači v případě používání naší internetové stránky ukládány i soubory typu cookies. Cookies jsou krátké textové soubory ukládané na vašem pevném disku prostřednictvím vašeho prohlížeče, prostřednictvím kterých získává autor (v tomto případě my) určité informace. Soubory cookies nemohou spouštět programy ani přenášet do vašeho počítače jakékoli viry. Slouží k tomu, aby váš pohyb na internetu byl uživatelsky příjemnější a efektivní.

(2) Používání souborů cookies:

a) Tyto internetové stránky používají následující soubory cookies, jejichž rozsah a funkce jsou vysvětleny níže:

                              Dočasné soubory cookies (viz b)

b) Dočasné soubory cookies se automaticky odstraňují po zavření prohlížeče. To zahrnuje zejména cookies dané relace. Ty uchovávají takzvané ID relace, pomocí něhož mohou být k aktuální relaci přiřazeny různé požadavky vašeho prohlížeče. Díky tomu bude váš počítač při návratu na naše internetové stránky rozpoznán. Soubory cookies dané relace budou smazány, jakmile se odhlásíte nebo zavřete okno prohlížeče.

c) Můžete si upravit nastavení svého prohlížeče tak, že například odmítáte přijímání souborů cookies třetích stran, případně všech cookies. Upozorňujeme, že v takovém případě nebudete schopni využívat všech funkcí, které jsou prostřednictvím naší internetové stránky k dispozici.

 

               6. Další funkce a možnosti nabízené naší internetovou stránkou

(1) Kromě čistě informačního použití našich internetových stránek nabízíme pro případ vašeho zájmu další různé služby. V případě musíte zpravidla poskytovat další osobní údaje, které použijeme pro účely poskytnutí příslušné služby a na které se vztahují výše uvedené zásady zpracování údajů.

(2) V některých případech využíváme pro zpracování vašich údajů externí smluvní partnery. Tito partneři jsou pečlivě vybíráni, pověřováni konkrétními úkoly, vázáni k dodržování našich pokynů a pravidelně kontrolováni.

(3) Vaše osobní údaje můžeme dále poskytovat třetím stranám, pokud společně s partnery nabízíme účast na propagačních akcích, soutěžích, uzavírání smluv nebo podobné služby. Pro více informací uveďte prosím vaše osobní údaje nebo viz popis uvedené nabídky.

 

               7. Nesouhlas se zpracováním vašich osobních údajů nebo odvolání předchozího souhlasu

(1) Svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů můžete kdykoli odvolat. Takové odvolání se bude týkat možností zpracování vašich osobních údajů od okamžiku doručení.

(2) Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě vyhodnocení oprávněného zájmu, máte právo vznést proti tomu námitku. Jedná se například o situaci, kdy zpracování osobních údajů není nutné zejména pro účely plnění smlouvy s vámi, jak uvádíme v následujícím popisu funkcí. Při uplatnění takové námitky vás žádáme o vysvětlení důvodů, proč bychom nadále neměli vaše osobní údaje zpracovávat. V případě vaší odůvodněné námitky situaci vyhodnotíme a buď zpracování osobních údajů ukončíme nebo provedeme nezbytné změny, případně vás upozorníme na naše oprávněné důvody hodné ochrany, na základě kterých budeme ve zpracovávání pokračovat.

(3) Kdykoli můžete samozřejmě vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů pro marketingové účely a potřeby analýzy dat. Tyto námitky proti využití vašich údajů pro marketingové účely nám můžete sdělit následujícím způsobem:

telefon : 224 237 601, mail : databaze@tien.cz

 

               8. Používání našeho internetového obchodu

(1) Vaše osobní údaje zpracováváme v souvislosti s realizací kupních smluv. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR.

Údaje o vaší adrese předáváme společnosti vybrané pro realizaci dodávky. Je-li to nutné pro zpracování smlouvy, poskytujeme této zasilatelské firmě rovněž vaši e-mailovou adresu a telefonní číslo, aby se s vámi mohli dohodnout na termínu dodání (poradenství).

Vaše údaje týkající se transakce (jméno, datum objednání, způsob platby, termín expedice a/nebo přejímky, částka a příjemce platby, případně i bankovní údaje nebo údaje o kreditní kartě) předáváme poskytovateli platebních služeb pověřenému zpracováním platby.

(2) V souladu s obchodním a daňovým právem jsme povinni ukládat údaje o adrese, platbě a objednávce po dobu deseti let. Po uplynutí tří let však omezíme zpracování, tzn. vaše osobní údaje mohou být použity výhradně pro účely plnění zákonných povinností.

 

               9. Používání služby Google Analytics

(1) Tyto webové stránky využívají nástroj Google Analytics, službu analýzy webových stránek poskytovanou společností Google Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá soubory „cookies“, tzn. textové soubory instalované do vašeho počítače, aby pomohly internetové stránce analyzovat chování uživatelů. Informace vygenerované souborem cookie o vašem použití této internetové stránky se obvykle předávají serveru Google v USA a zde se ukládají. Pokud je však pro danou internetovou stránku aktivována anonymizace IP adresy, Google předem redukuje vaši IP adresu na území členských států Evropské unie nebo jiných států Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná adresa IP přenesena na server Google v USA a zkrácena až tam. Společnost Google použije tyto informace jménem provozovatele těchto internetových stránek k vyhodnocení vašeho použití těchto stránek, k vypracování zpráv o aktivitě na stránkách a k tomu, aby provozovateli stránek poskytovala další služby související s používáním internetových stránek a internetu.

(2) IP adresa, kterou váš prohlížeč předává v rámci služby Google Analytics, není propojována s ostatními daty v rámci společnosti Google.

(3) Použití souborů cookie můžete odmítnout volbou příslušného nastavení ve svém prohlížeči, upozorňujeme však, že v tomto případě nemusíte mít možnost využívat všechny funkce této stránky. Můžete také zakázat, aby společnost Google shromažďovala údaje, které generují soubory cookies a které se týkají vašeho použití internetové stránky (včetně vaší IP adresy) a dále tato data zpracovávala, stažením a instalací zásuvného modulu prohlížeče, který je k dispozici pod tímto odkazem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de..

(4) Tyto internetové stránky používají službu Google Analytics s příponou „_anonymizeIp()“. V důsledku toho se IP adresy dále zpracovávají ve zkrácené podobě, proto je možno vyloučit vztah ke konkrétní osobě. Pokud jsou údaje shromážděné o vás osobní povahy, budou okamžitě vyloučeny a vymazány.

(5) Pomocí služby Google Analytics analyzujeme a pravidelně zdokonalujeme způsoby využívání našich internetových stránek. Získané statistické údaje můžeme využít ke zlepšení naší nabídky a zvýšení její atraktivity pro uživatele. Ve výjimečných případech, kdy jsou osobní údaje přeneseny do USA, dodržuje společnost Google ustanovení právního rámce pro ochranu údajů, tzv. EU-US Privacy Shield, který naleznete na  https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

Právním základem pro používání služby Google Analytics je čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. (f) nařízení GDPR.

Osobní údaje budou smazány nebo anonymizovány nejpozději do 14 měsíců.

(6) Informace třetích stran: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, Fax: +353 (1) 436 1001. Podmínky pro uživatele: http://www.google.com/analytics/terms/de.html , Přehled zásad ochrany údajů: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html , a prohlášení o ochraně osobních údajů: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy .

 

               10. Lhůta pro ukládání dat

Osobní údaje uchováváme - pokud k tomuto účelu nejsou poskytnuty žádné informace - pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely, pro které jsou zpracovávány, pokud neodvoláte svůj souhlas. Pokud je třeba dodržet zákonné lhůty pro ukládání, může být lhůta u některých údajů až 10 let, bez ohledu na účel zpracování.

 

TIENS (Czech Republic) s.r.o.