X
Dodávka : Vyberte prosím adresu
Země  
  
  
Cart Loading

Obchodní podmínky

obchodní společnosti TIENS (Czech Republic) s.r.o.

 

1. Úvodní ustanovení


1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti TIENS (Czech Republic) s.r.o., se sídlem Praha 3, Chrudimská 2526/2a, PSČ 13000, identifikační číslo: 27397556, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 109869 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s relevantními ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese http://b2c.cz.tiens.com (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“ případně společně jako „E-shop“). Zboží prodávané na E-shopu jsou doplňky stravy, kosmetika, přípravky osobní péče a péče o domácnost a přístroje vycházející z konceptu tradiční čínské medicíny.

1.2. Kupující je při uzavírání kupní smlouvy v postavení spotřebitele tehdy, pokud se jedná o fyzickou osobu, která uzavírá kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (kupující v postavení spotřebitele je dále označován také jako „kupující - spotřebitel“).

1.3. Kupující je při uzavírání kupní smlouvy v postavení podnikatele tehdy, pokud je podnikatelem ve smyslu platných právních předpisů a uzavírá kupní smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností (kupující v postavení podnikatele je dále označován také jako „kupující - podnikatel“). Pokud kupující uvede v objednávce své identifikační číslo, považuje se pro účely těchto obchodních podmínek vždy za kupujícího – podnikatele.

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu kupní smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad kupní smlouvy v českém jazyce.

1.6. Kupující je vázán zněním obchodních podmínek, které jsou platné a účinné v okamžiku, kdy prodávajícímu odeslal (potvrdil) svoji objednávku.

1.7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Prodávající je povinen změnu či doplnění obchodních podmínek oznámit prostřednictvím webové stránky. Kupující má právo změny či doplnění odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době v délce 14 dní. Pokud kupující ve lhůtě 14 dní ode dne zveřejnění nového znění obchodních podmínek tuto změnu či doplnění neodmítne, platí pro dříve uzavřené kupní smlouvy nové znění obchodních podmínek, a to po 14 dnech ode dne zveřejnění nového znění obchodních podmínek na webové stránce.

 

2. Sdělení prodávajícího před uzavřením kupní smlouvy


2.1. Náklady na prostředky komunikace na dálku se nijak neliší od základní sazby (tj. internetové i telefonické připojení se řídí podmínkami operátora kupujícího) a kupující si je hradí sám, prodávající si v souvislosti s použitím prostředků komunikace na dálku neúčtuje žádné další poplatky (vyjma úhrady za přepravu zboží).

2.2. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 6.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem a právo prodávajícího v jednotlivých případech zálohu či jinou obdobnou platbu požadovat.

2.3. V případě, že je kupní smlouva uzavřena s kupujícím – spotřebitelem, má kupující – spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží ode dne následujícího po dni, kdy kupující převezme zboží a v případě kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí zboží, ode dne následujícího po dni, kdy kupující převezme poslední dodávku zboží. Toto odstoupení je kupující povinen zaslat na adresu sídla prodávajícího, tj. Praha 3, Chrudimská 2526/2a, PSČ 13000, resp. na email databaze@tiens.cz, příp. může využít formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Na těchto stránkách je také znovu uvedeno toto poučení o právu odstoupit od smlouvy.

2.4. Kupující - spotřebitel nemůže mimo dalších případů uvedených v § 1837 Občanského zákoníku odstoupit zejména od kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím:
2.4.1. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího - spotřebitele nebo pro jeho osobu;
2.4.2. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném kupujícím - spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
2.4.3. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující - spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

2.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy ponese kupující - spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží. Pokud zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, sdělí prodávající odhadované náklady za navrácení zboží na emailový dotaz kupujícího - spotřebitele zaslaný na emailovou adresu prodávajícího databaze@tiens.cz.

2.6. Podrobnosti odstoupení od smlouvy stanoví článek 7 těchto obchodních podmínek.

2.7. Kupní smlouva, resp. příslušná faktura, bude uložena v elektronickém archivu prodávajícího, a na žádost kupujícího - spotřebitele bude kupujícímu - spotřebiteli zaslána.

2.8. V případě, že kupující - spotřebitel chce podat stížnost, může stížnost podat písemně na adresu sídla prodávajícího nebo emailem na databaze@tiens.cz. Může se také obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

2.9. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy a k podávání případných stížností je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

2.10. Prodávající je ve vztahu ke kupujícímu dále vázán dokumentem Podmínky ochrany osobních údajů obchodní společnosti TIENS (Czech Republic) s.r.o. (dostupné na stránkách http://b2c.cz.tiens.com).

2.11. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

3. Uživatelský účet


3.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

3.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.


3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně údajů nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu, zejména tyto údaje nikomu nesdělovat.

3.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet kupujícího, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně těchto obchodních podmínek).

3.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

4. Uzavření kupní smlouvy


4.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního a nezávazného charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Barvy či obaly zboží se mohou ve skutečnosti mírně lišit.

4.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.3. Prodávající si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě evidentně chybně uvedené ceny zboží na E-shopu (např. chybně uvedená nulová cena za zboží).

4.4. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Pro doručení mimo území České republiky si prodávající vyhrazuje právo sjednat podmínky odlišné.

4.5. Pro účely objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
4.5.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
4.5.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
4.5.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

4.6. Kupující je povinen vyplnit veškeré údaje objednávkového formuláře, které jsou určeny pro doplnění, seznámit se s těmito obchodními podmínkami a udělit souhlas se zněním těchto obchodních podmínek a se zněním Podmínek ochrany osobních údajů obchodní společnosti TIENS (Czech Republic) s.r.o.

4.7. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky, potvrdí kupujícímu, že mu objednávka byla doručena, a to elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Odeslání toto potvrzení prodávajícím není vyjádřením souhlasu prodávajícího s objednávkou a neznamená uzavření kupní smlouvy.

4.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

4.9. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím (kupní smlouva) vzniká až okamžikem, kdy kupující obdrží od prodávajícího souhlas (akceptaci) s objednávkou, který je prodávajícím zaslán kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické adresy kupujícího. Společně s akceptací obdrží kupující vyhotovení kupní smlouvy. Pokud prodávající objednávku nepotvrdí do pěti (5) pracovních dnů, má se za to, že objednávku prodávající odmítl. To neplatí v případě, že prodávající zboží, ohledně kterého nedošlo k potvrzení objednávky, odešle kupujícímu a kupující zboží převezme. V takovém případě je kupní smlouva uzavřena okamžikem, kdy kupující zboží převezme.

4.10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

4.11. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

 

5. Práva a povinnosti smluvních stran


5.1. Uzavřením kupní smlouvy se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží uvedené v objednávce a umožní mu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží a kupující se zavazuje, že zboží uvedené v objednávce převezme a zaplatí prodávajícímu jeho kupní cenu a náklady spojené s dopravou zboží kupujícímu, a to zvoleným způsobem.

5.2. Práva a povinnosti neupravené v kupní smlouvě ani v těchto obchodních podmínkách se řídí ustanovením Občanského zákoníku, zejména ustanovením § 2079 a násl. Občanského zákoníku o smlouvě kupní. Pokud kupní smlouvu uzavírá kupující - podnikatel, neužijí se na kupní smlouvu ustanovení § 2158 až § 2174 Občanského zákoníku.

5.3. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

5.4. Pokud kupující nepřevezme zboží v době a na místě dle kupní smlouvy, resp. těchto obchodních podmínek, je prodávající oprávněn zboží účtovat smluvní pokutu za nepřevzetí zboží ve výši skladného 250,- Kč/den, a to až po dobu 30 dní; současně je prodávající oprávněn vyzvat kupujícího k převzetí zboží v místě skladování a kdykoliv též odstoupit od kupní smlouvy. Odstoupením od smlouvy dle toho článku nezaniká nárok prodávajícího na úhradu smluvní pokuty za nepřevzetí a skladování zboží.

 

6. Cena zboží a platební podmínky


6.1. Cena zboží je na E-shopu uvedena vč. částky DPH. Jiné daně či poplatky kupující nenese, kromě nákladů na doručení zboží.

6.2. Cenu zboží a náklady na dodání zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 bezhotovostně platební kartou;

6.3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s doručením zboží ve smluvené výši, která je součástí objednávky. Není-li uvedeno výslovně jinak, zahrnuje kupní cena i náklady spojené s balením a dodáním zboží. Poštovné a balné činí 100 Kč. Jestliže hodnota objednávky dosáhne 100 BV, je zásilka dodána bezplatně.

6.4. V případě jakékoliv bezhotovostní platby je kupní cena splatná dokončením objednávky. V případě jakékoliv bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Nedojde - li k uzavření smlouvy zaslání objednaného zboží ze strany prodávajícího, převede prodávající celou částku zpět způsobem, jakým byla kupujícím uhrazena.

6.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

6.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, mimo případů, kdy tak bude prodávajícím výslovně stanoveno.

6.7. Kupující výslovně souhlasí s tím, aby mu prodávající zasílal daňové doklady, a to včetně vystavených faktur, výlučně v elektronické formě (namísto dokladu v listinné formě) na jeho emailovou adresu uvedenou v Objednávce.

6.8. Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Prodávající vystavuje účtenky dle zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané emailem.

 

7. Přeprava a dodání zboží


7.1. Pokud strany v kupní smlouvě nesjednají čas dodání zboží, dodá prodávající kupujícímu zboží v přiměřené době vzhledem k výrobním a logistickým možnostem prodávajícího, nejpozději do 14 dnů od učinění objednávky kupujícím. Prodávající si vyhrazuje při velkém počtu příchozích objednávek právo na pozdější dodání zboží.

7.2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží v místě dodání, nebo v okamžiku, kdy se kupující dostane do prodlení se splněním povinnosti zboží převzít, a to podle toho, která skutečnost nastane dříve.

7.3. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží okamžikem předání zboží dopravci či doručovateli, kterého si kupující zvolil.

7.4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží v takto určeném místě.

7.5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.6. Má-li prodávající zboží odeslat kupujícímu - spotřebiteli, je zboží odevzdáno kupujícímu - spotřebiteli, až když dopravce zboží kupujícímu - spotřebiteli předá. Má-li prodávající zboží odeslat kupujícímu – podnikateli, odevzdá zboží kupujícímu tím, že zboží předá prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího - podnikatele a umožní kupujícímu - podnikateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.

7.7. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala podmínku neporušenosti a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

7.8. Kupující je povinen při převzetí zboží toto řádně prohlédnout za účelem zjištění, zda dodané zboží odpovídá z hlediska kvality, jakosti a množství kupní smlouvě a zda nemá vady.

 

8. Odstoupení od kupní smlouvy


8.1. V případě, že je kupní smlouva uzavřena s kupujícím – spotřebitelem, má kupující – spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve 14denní lhůtě, která běží ode dne převzetí zboží kupujícím a v případě kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí zboží, ode dne, kdy kupující převezme poslední dodávku zboží. Toto odstoupení je kupující povinen zaslat na adresu sídla prodávajícího, tj. Praha 3, Chrudimská 2526/2a, PSČ 13000, resp. na email databaze@tiens.cz, příp. může využít formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Na těchto stránkách je také znovu uvedeno toto poučení o odstoupení od smlouvy.

8.2. Kupující nemůže odstoupit od smluv uvedených v § 1837 Občanského zákoníku.

8.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující veškeré náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

8.4. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud mezi stranami nebude sjednáno jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

8.5. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

8.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

8.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

9. Práva z vadného plnění


9.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
9.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, resp. má takové vlastnosti, které prodávající popsal na E-shopu nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží či na základě reklamy,
9.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
9.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
9.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
9.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

9.3. Kupující – spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak; toto ustanovení se však nepoužije:
9.3.1. u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
9.3.2. na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
9.3.3. u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím; nebo
9.3.4. vyplývá-li to z povahy věci, např. u zboží, které je určeno pro konzumaci či aplikaci, jako je TIENS kosmetika či TIENS doplňky stravy.

9.4. U kupních smluv uzavřených s kupujícím - podnikatelem prodávající odpovídá pouze za vady, které má zboží v okamžiku převzetí zboží kupujícím, neposkytl-li pro konkrétní zboží prodávající záruku výslovně v kupní smlouvě či nabídce zboží zveřejněné na E-shopu.

9.5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

9.6. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, tj. Praha 3, Chrudimská 2526/2a, PSČ 13000, resp. prostřednictvím emailu databaze@tiens.cz.

9.7. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby prodávajícím určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Při uplatnění reklamace je kupující povinen uvést své kontaktní údaje, prokázat nákup zboží, uvést popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace a zboží prodávajícímu nebo osobě jím určené odevzdat.

9.8. Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo:
- na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady; na odstranění vady opravou zboží; na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo odstoupit od smlouvy.

9.9. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od kupní smlouvy odstoupit.

9.10. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení kupní smlouvy, jak je uvedeno dále.

9.11. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

9.12. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od kupní smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží.

9.13. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

9.14. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit.

9.15. Při dodání nového zboží vrátí kupující prodávajícímu zboží původně dodané (včetně veškerého dodaného příslušenství).

 

10. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení, ukládání cookies


10.1. Prodávající potvrzuje, že ve vztahu k ochraně osobních údajů splňuje veškeré požadavky, které na něj právní předpisy kladou. Podmínky ochrany osobních údajů obchodní společnosti TIENS (Czech Republic) s.r.o. jsou dostupné na internetové adrese http://b2c.cz.tiens.com.

 

11. Doručování


11.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně.

11.2. Kupujícímu i prodávajícímu může být doručováno rovněž i na elektronickou adresu.

 

12. Závěrečná ustanovení


12.1. Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto obchodních podmínek, jakož i Podmínkami ochrany osobních údajů společnosti TIENS (Czech Republic) s.r.o., že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí.

12.2. Kupující bere na vědomí, že veškerý obsah a materiály zveřejněné na E-shopu a na webových stránkách TIENS jsou chráněny celosvětovými autorskými právy. Všechna práva k celému obsahu E-shopu a webovému rozhraní jsou vyhrazena a kupující je nesmí bez souhlasu prodávajícího jakkoliv užívat.

12.3. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
12.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Ukáže-li se některé z ustanovení obchodních podmínek a/nebo kupní smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení obchodních podmínek a/nebo smlouvy obdobně podle § 576 Občanského zákoníku.

12.5. Tyto obchodní podmínky a jejich změny jsou veřejně přístupné v sídle prodávajícího a také na internetové adrese http://b2c.cz.tiens.com.

12.6. Přílohu těchto obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.7. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Praha 3, Chrudimská 2526/2a, PSČ 13000, adresa elektronické pošty databaze@tiens.cz, telefon +420 224 237 601.


V Praze dne 19. července 2017

TIENS (Czech Republic) s.r.o.

 

Formulář odstoupení od smlouvy ke stažení zde

 

Souhlas s přenosem osobních údajů do třetích zemí

 

Jméno:

Adresa:

Kontaktní údaje:

 

vůči

TIENS (Czech Republic) s.r.o.
Chrudimská 2526/2a

130 00 Praha 3

 

§ 1 Účel zpracování osobních údajů:

pro tyto země: Čína (zpracování), Singapur (server), USA (server)

Aby bylo možné zajistit úhradu plateb provizí podle smlouvy o zastoupení, musí být shromažďovány, přenášeny, a tím zpracovávány tyto údaje:

Zařazení do struktury: ID a jméno distributora, funkce ve struktuře (ID a jméno sponzora).                      Údaje o prodejích: jméno a ID distributora,  jeho prodeje.

Údaje budou předávány těmto společnostem:

TIENS Group, č. 18 Xinyuan Road, Wuqing Development Zone, Tianjin Hi-Tech Industrial Park,

Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, USA (datová centra v Singapuru a USA)

§ 2 Adekvátní rozhodnutí:

Pro Čínu a Singapur v současné době neexistuje adekvátní rozhodnutí Evropské komise ve smyslu č. 45 odst. 1, 3 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). To znamená, že Evropská komise dosud pozitivně nestanovila, že úroveň ochrany osobních údajů v dotčené zemi odpovídá ochraně v EU podle GDPR.

§ 3 vhodné záruky:

GDPR požaduje takzvané vhodné záruky pro přenos údajů do třetí země, viz čl. 46 odst. 2,3 GDPR. Tyto záruky nemusí být pro výše uvedené země k dispozici. Například subdodavatel dosud neuplatňuje interní předpisy o ochraně osobních údajů společnosti schválené dohledovým orgánem a dohody standardní v EU.

 

 

§ 4 Možná rizika:

Možnými riziky, jež pro poradce nelze v současné době v souvislosti s výše uvedenými odstavci vyloučit, jsou zejména:

- Vaše osobní údaje by mohly být případně předány jinému třetímu subjektu nad rámec účelu plnění objednávky, např. vaše údaje budou použity k reklamním účelům.

- Nemusíte být schopni vůči subdodavateli trvale vykonávat nebo prosazovat svá práva na informace.

- Může být vysoce pravděpodobné, že může dojít ke zpracování nesprávných osobních údajů, protože technická a organizační opatření přijatá k ochraně osobních údajů zcela neodpovídají požadavkům GDPR, pokud jde o kvantitu i kvalitu.

§ 5 (Souhlas/odvolání)

Výslovně souhlasím s přenosem mých osobních údajů uvedených v § 1 do Číny, Singapuru a USA pro účely vyrovnání nároků na provizi. Tento souhlas vůči TIENS (Czech Republic) s.r.o., Chrudimská 2526/2a, 130 00 Praha 3, tel. +420 224 237 601, e-mail : info@tiens.cz, jakožto správci údajů, mohu kdykoliv odvolat. Odvolání nebude mít dopad na zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu, a to až do odvolání. V takovém případě TIENS (Czech Republic) s.r.o. nemůže plnit smlouvu o obchodním zastoupení, a proto neuzavře ani není oprávněna okamžitě vypovědět smlouvu s mou osobou.

 

 

 

Místo, datum                                                                                                                  Podpis poradce/kupujícího

 

 

 

Místo, datum                                                                                                                  Podpis hůlkovým písmem

 

Souhlas s přenosem osobních údajů do třetích zemí stáhnete: ZDE